همتی با بیان اینکه ذخایر ارزی کشور نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز داشته است، گفت:بخش مهمی از نیاز ارزی کشور برای واردات از طریق صادرات غیرنفتی تامین شد. ...