27 มี.ค.63- กลุ่มแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) สถาบันพระปกเกล้า เผยแพร่ข้อเสนอ กุญแจสามดอก ไขทางออกประเทศไทย Covid19 เราต้องรอด version Cartoon มีเนื้อหาดังนี้