مهرعلیان گفت: داروی اسلتامیویر در داروخانه های دانشگاهی و بیمارستان های دولتی و خصوصی توزیع می شود.