تعداد دیگری از تبصره های لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در نشست فوق العاده هیئت دولت بررسی و تصویب شد.