เพรชบูรณ์ – ป่าไม้-กอ.รมน. แจ้งตำรวจล่านายทุนเย้ยกฎหมาย จงใจไถภูเขากลางป่าลำกงและป่าคลองตะโกเมืองมะขามหวาน เป็นขั้นบันไดปลูกมะม่วงหิมพานต์-สะตอ