34 میلیون دختربچه در سراسر جهان به آموزش ابتدایی دسترسی ندارند.