การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 27-31 พฤษภาคมนี้เพื่อพิจา …