عرض خیابان را طی می کرد که ناگهان خودرویی از پشت سر به او می زند و به یک باره دنیا جلوی چشمانش تیره و تار می شود. تنها یک اشتباه کافی بود تا حنان 12 سال با ولیچر پا به پای زندگی رکاب بزند. ...