ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร 3 นาย เป็นราชองครักษ์ในพระองค์