آثار تحریم بر اقتصاد ایران و کاهش درآمد های نفتی، دولت را واداشته تا نوع دیگری به تأمین بودجه نگاه کند. بر اساس این هم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داده برنامه ریزی جدیدی برای بودجه در نظر گرفته شده است ...