یک اتفاق خاص می تواند باعث غیبت سرمربی هرتابرلین و جانشینی یک ایرانی شود.