พากันไปเที่ยวญี่ปุ่นตั้งแต่หลายวันก่อน และตอนนี้ครอบครั …