شهلا چراغعلی یکی از معلمان دغدغه مند تویسرکان است، او از عهدش در خدمت بسیجی وار به مردم می گوید و معتقد است 15 سال پیش اقتصاد مقاومتی را در مدرسه اش پیاده کرده و تا جای ممکن سبک زندگی اسلامی را به دانش آموزانش آموزش داده است.