رئیس جمهور ترکیه به کشورهای اروپایی هشدار داد در صورتی که به ترکیه کمک نکنند موج آوارگان در انتظار آنها خواهد بود.