Ang nasabing opisyal ay dumalo sa mga national event gaya ng National Festival of Talents (NFOT) at National Schools Press Conference (NSPC).