ما طرح تقلب را امری پیشینی و به 7، 8 ماه قبل از انتخابات ارجاع می دهیم و دهها کد آن را خواهم آورد. اما شما ناشیانه و ریاکارانه سرتان را زیر برف کرده اید و آن را به روز انتخابات ارجاع می دهید.