หลังความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง 2 ชาติที่มีขนาดทางเศรษฐ …