วิกฤตของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่เกิดขึ้น นอก …