خون بند ناف زباله بیولوژیکی است که شما را از شر هر گونه بیماری خطرناک در امان نگه می دارد.