تماشاگران زن با لحن شوخی به ماموران می گفتند؛ نه به فرش قرمز الان، نه به 40 سال ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه.