رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: در حوزه معدن در جنوب کرمان منابع خدادادی داریم اما در مناطق محروم رمشک زیرساخت برق نداریم.