این دوره یک راهنمای پروژه محور است که در درجه اول به جنبه های عملی توسعه AR در Unity 3D تمرکز دارد.ما رویکرد چابکی خواهیم گرفت و به سرعت تصمیمات خود را از طریق تست ارزیابی می کنیم.