با حضور مسئولین کشوری؛ دومین نشست بررسی طرح احداث دهکده خرما در شرق استان کرمان ، برگزار شد.